Birdie - Golf Courses in Thailand
Tournament:   OB Burapha Mon 6 Sept 2021
Course:   Burapha — Burapha Course A&B
Round:   1 — Monday 06-09-2021

ID Name Index Tee HCP Tee Tee Time Sign in
1 1001641 Per Loevgren 14.3 15 White
09:30
1 1001782 Helmut Wolf 27.8 30 White
09:30
1 1007172 tonu stoltsen 16.5 18 White
09:30

2 1000115 John Fenwick 16.6 18 White
09:36
2 1010793 Michael Cooney 12.2 13 White
09:36
2 1013119 Alan Laurie 16.4 18 White
09:36
2 1001810 Peter Nixon 8.2 9 White
09:36